Program

Thursday 13 December 2:00 PM

Class 1 A Fillies 1 year                         

Class 1 B Fillies 1 year                                      

Class 1 C Fillies 1year                                   

Class 2A Fillies 2 years                          

Class 2B Fillies 2 years                                      

Class 3 Fillies 3 years   

                                

Friday 14 December 2:00 PM

Class 4A Mares 4-6 years                    

Class 4B Mares 4-6 years                                                

Class 5 Mares 7 & above                                            

Class 6 A Colts 1 year                          

Class 6 B Colts 1 year                          

Class 7 Colts 2 years                           

Class 8 Colts 3 years                           

 

Friday 14 December 4:00 PM

Class 9A Stallions 4 & above                     

Class 9B Stallions 4 & above     

Championships